تبلیغات
مرجع تخصصی کنکور96 و دانشگاه فرهنگیان - یک داستان...چند لحظه تفکر!
تابلوی اعلانات وب

راهنمایی ومشاوره

راهنمایی ومشاوره

 

داستانی در مورد  امت فاکس  نویسنده آمریکایی،هنگامی که هنگامی که برای نخستین بار به رستوران سلف سرویس رفت

وی که تا آن زمان هرگز به چنین رستورانی نرفته بود،در گوش های به انتظار نشست تا از او پذیرایی شود

اما هر چه لحظات بیشتری سپری میشد،ناشکیبایی او از اینکه میدید پیشخدمت ها کوچکترین توجهی به او ندارند،شدت گرفت

از همه بدتر اینکه مشاهده میکردکسانی که پس از او وارد شده بودند،در مقابل بشقاب های پر از غذا نشسته و مشغول خوردن بودند.

وی با ناراحتی به مردی که سر میز مجاور نشسته بود نزدیک شد و گفت:من حدود بیست دقیقه است که در اینجا نشسته ام بدون اینکه کسی کوچکترین توجهی به من نشان دهد حالا میبینم شما که پنج دقیقه پیش وارد شدید،با بشقابی پر از غذا در حال خوردن هستید.موضوع چیست؟مردم این کشور چگونه پذیرایی میشوند؟

مرد با تعجب گفت:اینجا سلف سرویس است،سپس به قسمت انتهایی رستوران ،جایی که غذا به مقدار زیاد چیده شده بود،اشاره کرد و ادامه داد:

به آنجا بروید و یک سینی بردارید،هرپه میخواهیدانتخاب کنید،پول آن را بپردازید و سپس روی میز بنشینید و میل کنید!

امت فاکس که قدری احساس حماقت میکرد،دستورات مرد را پی گرفت،اما وقتی غذا را روی میز گذاشت،نا گهان به ذهنش رسید که

زندگی هم مانند سلف سرویس است!

همه نوع رخداد ها،فرصت ها،موقعیت ها،شادیهاو غم ها در برابر ما قرار دارد،درحالی که اغلب ما بی حرکت به صندلی خود چسبیده ایم! و آنچنان محو این هستیم که دیگران در بشقاب خود چه دارند و دچار شگفتی شده ایم که چرا او سهم بیشتری دارد ،که هرگز به ذهنمان نمیرسد که خیلی ساده از جای خود برخیزیم و ببینیم چه چیز هایی فراهم است؛سپس آنچه میخواهیم را برگزینیم.

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمیدهد،به دلیل آن است که شما چیز زیادی از او نخواسته اید